De executeur

Wanneer u een testament laat opstellen, kunt u iemand tot executeur benoemen. Deze executeur is aangewezen om een bepaald aantal taken uit te voeren na uw overlijden. U bepaalt zelf welke taken dit zijn: alleen het regelen van de uitvaart of ook het volledig afwikkelen en verdelen van de nalatenschap. Een executeur kan een familielid of een goed vriend of vriendin zijn, maar ook een onafhankelijke partij als Partiar.

Wat zijn de taken van een executeur?

  • Een executeur wordt benoemd bij testament en wikkelt een nalatenschap af volgens het testament van de overledene. Zijn eerste taak bij de afwikkeling is het veilig stellen van de nalatenschap. Denk hierbij aan een woning of een auto. Daarnaast stelt de executeur de boedelbeschrijving op. Een boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden per overlijdensdatum.

  • De executeur is de vertegenwoordiger van de nalatenschap en treedt naar buiten toe op richting banken, verzekeraars, de Belastingdienst, makelaars en diverse andere instanties. De executeur zorgt voor de algehele afwikkeling, afronding en uitbetaling van de erfdelen aan de erfgenamen.

  • Legaten worden door de executeur afgegeven aan de legatarissen. Een legaat is een bepaling in het testament waarin een bepaald goed of bepaald bedrag aan iemand wordt nagelaten. Deze persoon hoeft niet altijd een erfgenaam te zijn.

  • Een benoemde executeur is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de te betalen Erfbelasting, en eventueel ook voor de te betalen Inkomstenbelasting. Deze worden betaald vanuit de nalatenschap.

  • Aan het eind van de afwikkeling legt de executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. Bij goedkeuring van alle erfgenamen kan de executeur overgaan tot het uitbetalen van de erfdelen.

Partiar als professioneel executeur

Partiar als professionele en onafhankelijke executeur

De afwikkeling van een nalatenschap is een ingewikkeld proces en kan soms tot misverstanden of tot onderlinge spanningen tussen erfgenamen leiden. Daarnaast moeten in een tijd van rouw veel beslissingen worden genomen. Om er zeker van te zijn dat uw wensen na uw overlijden goed worden uitgevoerd, is het verstandig om in uw testament een executeur aan te wijzen.

Het is mogelijk om Partiar als onafhankelijke executeur te benoemen in uw testament. Een geruststellend idee voor wie zijn naasten niet met deze taak wilt belasten.

Ik ben benoemd tot executeur, maar kan of wil deze taak niet uitvoeren. Wat nu?

Wanneer u in een testament benoemd bent tot executeur, is het belangrijk te weten dat u nooit verplicht bent om deze taak te aanvaarden. Bijvoorbeeld als de nalatenschap erg ingewikkeld is of als u geen tijd heeft. Het is ook goed denkbaar dat doordat u in het buitenland woont niet in staat bent de nalatenschap goed te kunnen afwikkelen. En in sommige gevallen kan een testament jaren geleden zijn opgesteld en heeft u misschien al enige tijd geen contact meer gehad met de overledene. Als u uw executeurschap niet wilt of kunt uitoefenen, heeft u de volgende mogelijkheden:

Tweede executeur in een testament

Tweede of opvolgende executeur

Indien er meerdere executeurs zijn benoemd, kunt u uw executeurschap weigeren zodat een ander die benoemd is deze taak krijgt.

Iemand kan in zijn of haar testament meerdere executeurs benoemen. Deze executeurs kunnen gezamenlijk als executeur worden benoemd. Of iemand kan als opvolgend executeur worden benoemd. Wanneer de eerstgenoemde executeur zijn of haar taak niet aanvaardt, bijvoorbeeld door overlijden of weigeren, dan zal de taak overgaan op de opvolgende executeur.

Executeurschap weigeren

U weigert uw taak tot executeur en een belanghebbende partij (een erfgenaam of een schuldeiser van de overledene) kan bij de kantonrechter een verzoek indienen om een vervangende executeur aan te wijzen.

Volmacht executeur aan derde partij

Executeurschap met volmacht aan derde partij

U aanvaardt uw executeurschap en u geeft een derde partij de volmacht om namens u de nalatenschap af te wikkelen. Met deze volmacht kan de gevolmachtigde zelfstandig handelen en tekenen. Partiar kan u hierbij van dienst zijn. Met een gehele of gedeeltelijke volmacht geeft u ons de mogelijkheid om namens u zelfstandig te handelen de nalatenschap af te wikkelen. Uiteraard zal dit altijd in goed overleg met u zijn.