Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens van onder meer opdrachtgevers, erfgenamen in nalatenschappen en/of andere betrokkenen die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; en/of
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts opgevraagd voor het uitvoeren van een opdracht.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en facturen van werkzaamheden. Ten behoeve van deze dienstverlening vragen wij met uw toestemming de benodigde gegevens op. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de overeengekomen dienst. Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw NAW-gegevens, uw geslacht, uw Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, uw geboortedatum en geboorteplaats, uw burgerlijke staat, de persoonsgegevens van uw gezins- of familieleden, alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Soms geldt ook hier een wettelijke verplichting om u te identificeren en uw gegevens te controleren. Om een u toekomend erfdeel te kunnen uitkeren vragen wij u de gegevens van uw bankrekening, zoals tenaamstelling, IBAN, Bic en Swift.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens kan dan één van de volgende zijn:

  • openbare registers, waaronder het Kadaster;
  • makelaar of andere adviseur in verband met een overeenkomst waarin u één van de partijen bent; of
  • accountant of andere adviseur in verband met het uitvoeren van een opdracht waarvan u één van de partijen bent;
  • een andere bron.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is en/of als dat noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Slechts na uw toestemming worden documenten waarin uw gegevens staan vermeld verstrekt aan derden zoals uw makelaar, uw financieel en/of hypotheekadviseur of uw accountant.
Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie, tenzij het strikt noodzakelijk is en u hiervoor toestemming heeft verleend.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld: voor het uitvoeren van overeenkomsten (denk ook aan verjaringstermijnen). Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Bij ons kantoor staat de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel en ons kantoor neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een beroep doen op onderstaande rechten. Deze rechten kunt u inroepen door een aangetekende brief te sturen aan de in dit beleid beschreven functionaris voor gegevensbescherming. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u vragen hebben omtrent uw persoonsgegevens of uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met:
mr. P.J.A. den Braven
Madame Curiestraat 24b
2171 TW Sassenheim

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht Partiar B.V. om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via klachten@partiar.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Partiar B.V. en onze contactgegevens:

Handelsregister nr: 28110189
BTW nr: NL816202187B01

Bezoekadres

Madame Curiestraat 24b, 2171 TW Sassenheim

Postadres

Postbus 100, 2215 ZJ Voorhout
+31 (0) 252 – 231 685
info@partiar.nl